А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ економіки та промисловості

Виконкому Тернівської районної у місті ради

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ економіки та промисловості виконкому Тернівської районної у місті  ради


ІЗагальні положення
1.1.                Відділ економіки та промисловості виконкому Тернівської районної у місті ради є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою у межах затвердженої нею структури та загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний.
1.2.                Відділ користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради.
1.3.                Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації» іншими законами, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішеннями Криворізької міської ради, Тернівської районної у місті ради та її виконавчого комітету, іншими нормативними актами, цим Положенням.
1.4.                Відділ здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011  № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів».
1.5.                Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.
 
ІІ. Основні завдання та функції
2.1.        Підготовка та внесення пропозицій до виконкому міськради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також до планів суб’єктів господарювання, розташованих на території району, з питань, пов`язаних з соціально-економічним та культурним розвитком району, задоволенням потреб населення. Розроблення програми соціально-економічного та культурного розвитку району, подання її на затвердження районної у місті ради, організація її виконання.
2.2.        Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку району, створення умов для поліпшення інвестиційного клімату в районі, покращення економічної діяльності суб’єктів господарювання району, сприяння наданню якісних послуг транспорту та телефонного зв’язку.
2.3.        Сприяння забезпеченню ефективного використання комунального майна, що знаходиться на території району.
2.4.        Здійснення комплексу заходів, спрямованих на удосконалення системи надання медичної допомоги мешканцям району.
2.5.        Доведення до суб’єктів господарювання вимог нових нормативних актів, проведення нарад, семінарів з їх роз’яснення.
2.6.        Забезпечення впровадження і функціонування системи управління якістю муніципальних послуг у виконкомі районної у місті ради.
 
ІІІ. Обов’язки
3.1.        Готує програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільові програми з інших питань самоврядування, подає їх на затвердження районної у місті ради, організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм.
3.2.        Уносить пропозиції до виконкому міськради щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також до планів суб’єктів господарювання, розташованих на території району, з питань, пов`язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення.
3.3.        Залучає на договірних засадах суб’єктів господарювання до участі в комплексному соціально-економічному розвитку району, координує цю роботу на відповідній території.
3.4.        Здійснює попередній розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення на території району.
3.5.        Бере участь у розробці заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання вторинних ресурсів і відходів виробництва та забезпечує збалансований економічний та соціальний розвиток району.      
3.6.        Здійснює розгляд проектів планів суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності та знаходяться в управлінні виконкому районної у місті ради; вносить зауваження і пропозиції, контролює їх виконання.    
3.7.        Організовує розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади району, суб’єктами господарювання.
3.8.        Здійснює попередній розгляд і узагальнення планів суб’єктів господарювання, що не належать до комунальної власності територіальної громади району, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовку до них  висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.
3.9.     Здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, ведуть облік проведених закупівель товарів, робіт і послуг та надають щоквартально звітність до управління економіки виконкому міської ради.
3.10.   Аналізує та узагальнює основні річні (квартальні) результативні показники господарської діяльності суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності, що розташовані на території району і подає їх до відповідних галузевих структурних підрозділів виконкому міськради; узагальнені дані за І півріччя та рік – управлінню комунальної власності міста виконкому міськради.
3.11.   Спільно з виконавчими органами міськради вживає заходів щодо покращання фінансового стану та утримання суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності, ліквідації збитковості та підвищення їх прибутковості, вносить пропозиції з проведення санації, зміни структури їх управління.
3.12.   Вносить до міськради пропозиції щодо створення ліквідації, реорганізації,  перепрофілювання суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності; спільно з галузевими структурними підрозділами виконкому міськради здійснює за дорученням міськради, заходи щодо їх ліквідації, реорганізації, перепрофілювання.
3.13.   Організовує та проводить інвентаризацію майна комунальних підприємств, закладів та установ, розташованих на території району і спільно з галузевими виконавчими органами міськради здійснює аналіз матеріалів інвентаризації, який надає до управління комунальної власності міста виконкому міськради; бере участь у роботі комісій зі списання основних засобів, їх обстеження та ліквідації.
3.14.   Погоджує призначення і звільнення керівників суб’єктів господарювання комунальної форми власності, розташованих на території району (у тому числі за підсумками конкурсу), строки та умови укладання з ними контрактів, контролює виконання їх умов.
3.15.   Здійснює контроль за матеріальною відповідальністю керівників підпорядкованих суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності, за переданими їм до управління комунальним майном; бере участь у прийманні-передачі справ та комунального майна при зміні керівника.
3.16.   Забезпечує схоронність об’єктів нерухомості та інших основних засобів суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності та знаходяться на території району, їх ефективного використання; недопущення існування покинутих напризволяще об’єктів, організації їх охорони; вносить на розгляд управління комунальної власності міста виконкому міськради пропозиції щодо укладання договорів схову (відповідального зберігання) щодо об’єктів комунальної власності міста, які не використовуються для власних потреб суб’єктів господарювання, які належать до комунальної власності району. Щомісячно до 25 числа надає до управління комунальної власності міста виконкому міськради інформацію щодо переліку вільних приміщень (з урахуванням попереднього узгодження об’єктів з відповідними галузевими підрозділами виконкому міськради) з метою надання їх в оренду.
            3.17.    Розглядає перед погодженням головою районної у місті ради:
-  заяви про укладання договорів оренди, у тому числі на конкурсних засадах поданих  фізичними та юридичними особами до відділу дозвільно-погоджувальних процедур та безпосередньо до управління комунальної власності міста виконкому міськради; контролює спільно з управлінням комунальної власності міста виконкому міськради стан утримання та збереження комунального майна, виконання умов договорів оренди, своєчасності надходження орендної плати та комунальних платежів, цільове використанням об’єктів оренди; бере участь в обстеженні технічного стану об’єктів  оренди;
- умови відчуження (продажу) об’єктів, які належать до комунальної власності міста і знаходяться на території району.
            3.18.    Вживає заходів щодо виявлення безхазяйного майна на території району, сприяє в забезпеченні його схоронності, здійснює збір документів, необхідних для передачі такого майна до комунальної власності міста відповідно до діючого в місті порядку.
3.19.    Уносить до управління комунальної власності міста виконкому міськради пропозиції щодо переліку об’єктів комунальної власності міста, що підлягають приватизації, та об’єктів, розташованих на території району, які не підлягають приватизації.
3.20.   Відповідно до графіків перевірок управління комунальної власності міста виконкому міської ради здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу комунального майна та надає щоквартально звіт до управління комунальної власності міста виконкому міської ради про його результати.
3.21.    Доводить до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводить наради, семінари, які стосуються їх діяльності.
3.22.    Здійснює планування діяльності з підготовки та оприлюднення проектів регуляторних актів, перегляд, відстеження результативності їх впливу.
 
3.23.   Готує:
- рішення про прийняття та зупинення дії регуляторного акта, скасування чи необхідність залишення його без змін або необхідність перегляду; уносять районної у місті ради пропозиції стосовно прийнятих ними рішень;
- звіти про відстеження результативності дії регуляторного акта та державної регуляторної політики в районі.
3.24.   Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією і організацією обслуговування населення підприємствами транспорту і зв’язку.
3.25.   Вносить до виконкому міської ради пропозиції щодо формування автобусної маршрутної мережі загального користування і мережі таксомоторних стоянок та розроблення перспективних планів їх розвитку. 
3.26.   Здійснює моніторинг наповнюваності та організовує контроль за функціонуванням місць паркування на території району.
 
3.27.   Сприяє:
- зовнішньоекономічним зв’язкам суб’єктів господарювання, розташованих на відповідній території;
- у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів.
3.28. Розробляє заходи спрямовані на залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.
3.29.  Сприяє розвитку та створенню безпечних умов роботи автомобільного транспорту загального користування.
3.30.  Забезпечує здійснення у встановленому порядку обміну інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі телекомунікаційних технологій.
3.31. Запроваджує сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.
3.32.   Сприяє розвитку та впровадженню сучасних комп’ютерних інформаційних технологій у системі державного управління та інших сферах.
3.33.   Взаємодіє з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.
3.34.   Здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією і організацією обслуговування населення підприємствами сфери послуг.
3.35.   Надає інформації відповідно до норм чинного законодавства.
3.36.   Організовує та проводить роботи щодо оформлення соціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби.

  

ІV. П р а в а
 
4.1.     Відділ економіки та промисловості виконкому районної у місті ради має право приймати участь в роботі районної у місті ради, засіданнях виконкому районної у  місті ради та вносить на обговорення питання пов’язані з діяльністю відділу.
4.2. Залучати до розробки заходів щодо виконання вимог законодавства та нормативних актів, пов’язаних з питаннями забезпечення наповнення бюджету, Пенсійного фонду, потреб населення, соціально-економічного розвитку району, впровадження економічної реформи відділами та службами виконкому районної у місті ради, підприємствами, установами та організаціями району. Вимагає звіти про їх виконання.
4.3. Взаємодіяти з органами державної виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, а також з суб’єктами господарювання, громадськими організаціями, засобами масової інформації, громадянами, при виконанні покладених на нього завдань.
4.4.      Готувати і скликати наради з питань, віднесених до компетенції відділу.
4.5.      Одержувати в установленому порядку від керівників суб’єктів господарювання інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань згідно з чинним законодавством.
4.6.      Вносити пропозиції голові районної у місті ради щодо складання кошторису для технічного забезпечення відділу.
4.7.  Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ у межах делегованих повноважень.
 
V. Організація роботи відділу
5.1.      Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету, які затверджує голова районної у місті ради та поточного плану роботи відділу.

 

5.2.      Завідуючий відділом здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції, надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень; забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі; координує взаємовідносини з відділами, управлінням, службою, комітетами виконкому районної  у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на відділ завдань.

 

5.3.      Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків.

 

5.4.      Очолює відділ завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної у місті ради. У разі його тимчасової відсутності, обов’язки завідуючого відділом виконує головний спеціаліст або один із спеціалістів відповідно до розпорядження голови районної у місті ради.

 

5.5.      На посаду працівника відділу економіки та промисловості призначаються особи, які пройшли конкурсний відбір і відповідають умовам конкурсу.
Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: ekonomika@trnvk.gov.ua

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:00-12:30, 13:00-16:30

Структура:

Свіжі повідомлення:

Більше повідомлень Всього : 1