А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Організаційний відділ

Виконкому Тернівської районної у місті ради

І. Загальні положення

1. Організаційний відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету районної у місті ради, утворюється районною у місті радою в межах затвердженої нею структури і загальної чисельності, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований виконкому районної у місті ради та безпосередньо керуючій справами виконкому районної у місті ради.

1.1  Відділ користується печатками та штампами виконкому районної у місті ради.

1.2  Відділ у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про боротьбу з корупцією», «Про звернення громадян», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади вищого рівня, рішенням Криворізької міської ради, Тернівської районної у місті ради та їх виконавчих комітетів, іншими нормативними актами, цим Положенням.

1.3  Відділ здійснює виконавчі та інші функції згідно повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів».

1.4  Відділ очолює завідувач, який призначається на посаду головою районної у місті ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з роботи за розпорядженням голови районної у місті ради.

II. Основні завдання та функції

2.1  Організаційне забезпечення роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету, постійних комісій ради, депутатів районної у місті ради, координація організаційно масової роботи виконкому районної у місті ради в межах, передбачених законодавством України та відповідно до повноважень, делегованих виконкому районної у місті ради.

2.2  Надання методичної і практичної допомоги :

  • депутатам районної у місті ради у здійсненні ними депутатських повноважень;

постійним комісіям районної у місті ради у вивченні, попередньому розгляді та підготовці питань, які належать до їх відання;

  • структурним підрозділам, спеціалістам галузевих напрямків виконкому районної у місті ради у підготовці питань для розгляду на засіданнях районної у місті ради та її виконавчого комітету;
  • органам самоорганізації населення у виконанні їх повноважень.

2.3  Забезпечення впровадження і функціонування системи управління якістю надання послуг у виконкомі районної у місті ради з питань організаційної роботи.

2.4  Взаємодія з органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями з метою розвитку електронних інформаційних ресурсів міста, підвищення їх якості, доступності, оптимізації пошуку, забезпечення зворотного зв’язку для вирішення питань життєдіяльності територіальної громади.

ІІІ. Обов’язки

3.1  Розробляти проекти перспективних і поточних планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету, плану діяльності районної у місті ради, її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на поточний рік за пропозиціями структурних підрозділів, спеціалістів галузевих напрямків, вносити їх на розгляд районної у місті ради та її виконавчого комітету. Складати щомісячні календарні плани основних заходів виконавчого комітету районної у місті ради, здійснювати контроль за виконанням цих планів.

3.2  Готувати проекти регламенту роботи районної у місті ради та її виконавчого комітету.

3.3  Розробляти проекти нормативно-правових актів, які виносяться на розгляд районної у місті ради та її виконавчого комітету з питань організаційно-масової роботи.

3.4  Здійснювати організаційні заходи щодо проведення виборів та референдумів відповідно до чинного законодавства.

3.5  Забезпечувати підготовку та проведення навчання депутатів, спільних засідань постійних комісії районної у місті ради та пленарних засідань районної у місті ради.

3.6  Здійснювати облік пропозицій щодо розгляду питань на засіданнях районної у місті ради, які вносяться головою районної у місті ради, постійними комісіями, депутатами районної у місті ради.

3.7  Забезпечувати узагальнення пропозицій та зауважень, висловлених депутатами на сесіях і семінарах, здійснювати контроль за їх виконанням.

3.8  Організовувати навчання для депутатів та керівників постійних комісій районної у місті ради, забезпечувати їх необхідними для використання в роботі законодавчими та нормативними актами.

3.9  Сприяти депутатам усіх рівнів у здійсненні повноважень, організації прийому виборців та звітів перед ними.

3.10 Узагальнювати та надавати депутатам інформацію про роботу виконкому районної у місті ради у міжсесійний період ( крім звітної сесії).

3.11 Забезпечувати підготовку тематичних планів навчання посадових осіб виконкому районної у місті ради та семінарів з керівниками структурних підрозділів, спеціалістами галузевих напрямків виконкому районної у місті ради.

3.12 Розробляти плани заходів щодо підготовки та проведення загально районних, державних свят, знаменних дат, організаційно забезпечувати їх проведення.

3.13 Готувати перелік пам’ятних і ювілейних дат трудових колективів підприємств, установ, організацій та їх керівників.

3.14 Спільно із структурними підрозділами, спеціалістами галузевих напрямків виконкому районної у місті ради вносити пропозиції та готувати матеріали щодо нагородження окремих громадян району.

3.15 Уносити до виконкому районної у місті ради пропозиції щодо:

  • присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальної громади міста та об’єктам права власності, які за ними закріплені, а також вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, бульварам, майданам, набережним, мостам;
  • найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території Тернівського району.

3.16 Розробляти структуру органів самоорганізації населення, організовувати їх роботу у відповідності з чинним законодавством.

3.17 Організовувати проведення сходів і зборів громадян за місцем проживання, свят вулиць, будинків, мікрорайонів та здійснювати роботу щодо виконання заходів по критичним зауваженням і пропозиціям, висловленим на сходах громадян, семінарах-нарадах з керівниками органів самоорганізації населення району.

3.18 Організовувати роботу щодо здійснення обліку особистих селянських господарств за місцем розташування земельної ділянки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

3.19 Розробляти методичні рекомендації для структурних підрозділів виконкому районної у місті ради з питань планування та інших питань організаційної роботи. Забезпечувати оперативний контроль за їх виконанням.

3.20 Вживати заходів щодо своєчасного розгляду заяв, скарг громадян, які надходять у відділ.

3.21 Доводити до суб’єктів господарювання вимоги нових нормативних актів, проводити наради, семінари та забезпечувати їх підготовку з питань, що належать до компетенції відділу.

3.22 Використовувати в роботі сучасні інформаційні технології автоматизованої обробки, систематизації та аналізу інформації.

3.23 Здійснювати в установленому порядку обмін інформацією між виконкомом районної у місті ради та іншими органами місцевого самоврядування на основі сучасних телекомунікаційних технологій.

3.24 Готувати інформації, звіти з питань організаційно-масової роботи.

3.25 Надавати інформацію відповідно до норм діючого законодавства України.

ІV. Права

Організаційний відділ виконкому районної у місті ради має право :

4.1  Приймати участь у засіданнях районної у місті ради та її виконкому, постійних комісій районної у місті ради.

4.2  Приймати участь у судових засіданнях при розгляді адміністративних, господарських, цивільних та кримінальних справ в межах делегованих повноважень.

4.3  За дорученням голови районної у місті ради, керуючої справами виконавчого комітету або відповідно до плану роботи проводити перевірки у структурних підрозділах, спеціалістів галузевих напрямків виконкому районної у місті ради з питань, віднесених до відання відділу.

4.4  Вивчати у структурних підрозділах виконкому районної у місті ради практику планування роботи, діяльність дорадчих органів, створених при виконкомі районної у місті ради, вносити пропозиції щодо покращання цієї роботи.

4.5  Залучати фахівців структурних підрозділів виконкому районної у місті ради до розгляду питань, що входять до їх компетенції.

4.6  Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів, спеціалістів галузевих напрямків виконкому районної у місті ради, підприємств, установ, організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.7  Здійснювати контроль за виконанням заходів, передбачених перспективними, поточними та календарними планами роботи виконкому районної у місті ради.

4.8  Надавати методичні рекомендації структурним підрозділам, спеціалістам галузевих напрямків виконкому районної у місті ради з питань організаційно-масової роботи.

4.9  Бути присутніми на зборах, сходах, інших заходах, які проводять органи місцевого самоврядування та самоорганізації населення, об’єднання громадян.

4.10  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету районної у місті ради.

V. Організація роботи відділу

5.1  Відділ працює відповідно до перспективного та поточного планів роботи районної у місті ради, її виконавчого комітету та поточного плану роботи відділу.

5.2  Завідувач відділу здійснює керівництво відділом, розподіляє обов’язки між працівниками, розробляє посадові інструкції, надає пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень; забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі; забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі; координує взаємовідносини із структурними підрозділами, спеціалістами галузевих напрямків виконкому районної у місті ради; вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

5.3  Працівники відділу несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них функціональних обов’язків.

У своїй роботі юридичний відділ виконкому районної у місті ради керується:

Показати більше

Контакти:

Ел.скринька: org@trnvk.gov.ua

Робочий розклад:

Робочий розклад

Пн 08:00-12:30, 13:00-16:30
Вт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Ср 08:00-12:30, 13:00-16:30
Чт 08:00-12:30, 13:00-16:30
Пт 08:00-12:30, 13:00-16:30

Структура: